arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden DREAMAHOLIC

Artikel 1. Definities en begrippen

 DREAMAHOLIC:            De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boterdiep 65-3, 9712 LK  Groningen.

 

Opdrachtgever:             De wederpartij die een overeenkomst aangaat met DREAMAHOLIC.

 

Overeenkomst:             Elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot levering van diensten/zaken door DREAMAHOLIC.

 

Opdracht:                      De werkzaamheden verricht door DREAMAHOLIC, overeengekomen in de Overeenkomst. 

 

Opdrachtnemer:          DREAMAHOLIC, gevestigd in Groningen, Kamer van Koophandel nummer: 61350168

 

Voorwaarden:               Deze algemene voorwaarden.

 

Derden:                         Door DREAMAHOLIC of Opdrachtgever bij overeenkomst betrokken partijen. 

 

Vergoeding:                  De opeisbare vergoeding die DREAMAHOLIC verkrijgt voor het uitvoeren van de Opdracht.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen aangegaan met DREAMAHOLIC (Kamer van Koophandel nummer 61350168). Hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de Overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten Overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

2.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, afspraken en werkzaamheden met DREAMAHOLIC, voor de uitvoering waarvan door DREAMAHOLIC Derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in de voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DREAMAHOLIC en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar geest van de bedoeling’ van deze bepalingen.

2.5 Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen tussen DREAMAHOLIC en Opdrachtgever. 

2.6 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, zijn de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van DREAMAHOLIC zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van maximaal dertig dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Door schriftelijke of mail-bevestiging door de opdrachtgever en DREAMAHOLIC van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een Overeenkomst tot stand. 

3.3 DREAMAHOLIC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.4De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DREAMAHOLIC daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DREAMAHOLIC anders aangeeft.

 

Artikel 4. Aanvang, duur en uitvoering van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst vangt aan op het in de Overeenkomst bepaalde moment en eindigt van rechtswege op het moment waarop DREAMAHOLIC de Opdracht volledig heeft uitgevoerd, althans per de overeengekomen datum indien de Opdracht voor een reeds vooraf bepaalde periode wordt aangegaan.

4.2 De Overeenkomst is voor DREAMAHOLIC en Opdrachtgever bindend, nadat de Opdracht schriftelijk is aanvaard en de Overeenkomst ondertekend door Opdrachtgever is geretourneerd.

4.3 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van de Voorwaarden op het moment dat DREAMAHOLIC op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien niet binnen twee werkdagen door Opdrachtgever op het verzoek tot ondertekenen van de Overeenkomst wordt gereageerd, wordt geacht dat deze als juist en volledig is aangemerkt en zijn Opdrachtgever en DREAMAHOLIC aan de inhoud daarvan gebonden. 

4.4 DREAMAHOLIC zal bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Zij is vrij in de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Zij verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de Opdracht.

4.5 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door DREAMAHOLIC mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan DREAMAHOLIC aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

4.5 DREAMAHOLIC is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan DREAMAHOLIC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.7 Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW en beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW aan te gaan, noch een fictieve dienstbetrekking te laten ontstaan tussen Opdrachtgever en DREAMAHOLIC of de, voor de uitvoering van de diensten, door DREAMAHOLIC beschikbaar gestelde persoon of personen. 

4.8 Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655) buiten toepassing te laten, en daartoe de Overeenkomst op te stellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

4.9 De van de Opdracht deel uitmakende documenten, concepten, beelden, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door DREAMAHOLIC of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van DREAMAHOLIC. Zij mogen niet zonder toestemming aan Derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van DREAMAHOLIC worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. 

4.10 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat DREAMAHOLIC ook werkzaamheden verricht voor andere opdrachtgevers en kan geen rechten ontlenen aan overige werkzaamheden van DREAMAHOLIC.

 

Artikel 5. Vergoeding en facturatie

5.1 DREAMAHOLIC zal voor haar werkzaamheden de in Overeenkomst neergelegde vergoeding in rekening brengen, te vermeerderen met het wettelijk algemene btw-tarief. 

5.2 DREAMAHOLIC is daarnaast gerechtigd om de door haar te maken met de Opdracht verband houdende kosten in rekening te brengen. Voor zover deze reeds op voorhand voorzienbaar zijn, zijn deze eveneens in de Overeenkomst omschreven. 

5.3 Indien DREAMAHOLIC dat wenselijk acht, is DREAMAHOLIC gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. DREAMAHOLIC is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld. 

5.4 DREAMAHOLIC zal aan Opdrachtgever een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. De wijze van facturering alsmede de betalingstermijn is in de Overeenkomst nader omschreven.

5.6 Opdrachtgever verplicht zich ertoe de factuur binnen de in de Overeenkomst gestelde termijn te betalen.

5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DREAMAHOLIC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

5.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom 

6.1 Opdrachtgever garandeert en staat er jegens de opdrachtnemer voor in dat op goederen en/of  data die in het kader van een Overeenkomst aan DREAMAHOLIC ter beschikking worden gesteld geen (intellectuele) eigendomsrechten van derden rusten dan wel dat Opdrachtgever mede ten behoeve van DREAMAHOLIC toestemming en zo nodig een overdraagbare licentie heeft gekregen die goederen te (doen) gebruiken. Opdrachtgever verleent DREAMAHOLIC voor het uitvoeren van de Overeenkomst voor onbepaalde tijd een niet-exclusieve licentie op alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van al hetgeen door Opdrachtgever aan DREAMAHOLIC verstrekt ten behoeve van de Overeenkomst om deze te gebruiken op welke manier en in welke vorm dan ook. Deze licentie wordt hierbij door DREAMAHOLIC aanvaard. Verder garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die goederen en/of data geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften en bepalingen. Opdrachtgever vrijwaart DREAMAHOLIC voor alle aanspraken van derden en voor alle door DREAMAHOLIC geleden of te lijden schade als gevolg van het gebruik van de goederen en/of data door DREAMAHOLIC. Opdrachtgever is verplicht om in geval van een aanspraak van een derde DREAMAHOLIC binnen 48 uur schriftelijk te informeren en desgevraagd DREAMAHOLIC van alle relevante informatie te voorzien en bijstand te verlenen die noodzakelijk is voor het voeren van verweer of schikkingsonderhandelingen.

6.2 Alle resultaten van de door DREAMAHOLIC ten behoeve van Opdrachtgever verleende diensten worden geacht beschermd te zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten en/of octrooirechten (hierna: “intellectuele eigendomsrechten”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen tot stand komt uit de door DREAMAHOLIC verleende diensten en al hetgeen daarmee verband houdt uitsluitend bij en worden zo nodig bij deze overgedragen aan en aanvaard door DREAMAHOLIC. Indien voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van DREAMAHOLIC zonder nadere voorwaarden zijn medewerking verlenen aan de opstelling en ondertekening van een dergelijke akte. Indien een van de bovengenoemde rechten uitsluitend kan worden verkregen door middel van registratie, dan zal DREAMAHOLIC daar uitsluitend toe gerechtigd zijn en zal Opdrachtgever op eerste verzoek van DREAMAHOLIC laatstgenoemde zonder nadere voorwaarden van alle relevante informatie voorzien en bijstand verlenen bij deze registratie.

6.3. Indien en zodra Opdrachtgever aan volledig zijn verplichtingen jegens DREAMAHOLIC heeft voldaan, zal Opdrachtgever een niet-exclusieve niet-overdraagbare niet-sublicentieerbare licentie verkrijgen om de resultaten van de ten behoeve van Opdrachtgever verleende diensten te gebruiken. Onder deze resultaten wordt slechts verstaan het door DREAMAHOLIC gerealiseerde eindproduct dan wel de gerealiseerde eindproducten. Ruw beeldmateriaal en ander concept- of werkmateriaal blijft, behoudens andersluidende afspraak, in het bezit van DREAMAHOLIC en is geen onderwerp van voornoemde licentie. Behoudens andersluidende afspraak wordt de betreffende licentie geacht te zijn verstrekt ten behoeve van gebruik door Opdrachtgever in Nederland voor de periode van een half jaar en ten behoeve van de media waarvoor de betreffende diensten door DREAMAHOLIC zijn ontwikkeld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DREAMAHOLIC de resultaten van de diensten op andere wijze te gebruiken dan expliciet overeengekomen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de resultaten van de diensten en/of de resultaten van de diensten in gewijzigde vorm openbaar te maken. Opdrachtgever vrijwaart DREAMAHOLIC voor alle door haar geleden schade en/of aanspraken van derden terzake van enig ander gebruik dan overeengekomen.

6.4. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de resultaten van de diensten kunnen uitsluitend aan Opdrachtgever worden overgedragen indien dit schriftelijk is overeengekomen. Indien Opdrachtgever de bij toeleveranciers van DREAMAHOLIC berustende intellectuele eigendomsrechten wenst te verwerven dan dient hij dit schriftelijk aan DREAMAHOLIC kenbaar te maken op het moment van het verstrekken van de opdracht dan wel zo spoedig mogelijk daarna. DREAMAHOLIC zal alsdan met de betreffende toeleverancier(s) in overleg treden om te bezien of een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever mogelijk is.

 

Artikel 7. Nakoming en vervanging

7.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te leiden schade.

7.2 Indien op enig moment DREAMAHOLIC voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde Opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan stelt DREAMAHOLIC Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

7.3 Het staat DREAMAHOLIC vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door een ander.


7.4De totale aansprakelijkheid van de ene partij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de ander partij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen Vergoeding (excl. btw). Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van een partij voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan €250.000 (tweehonderdvijftig duizend Euro) bedragen.

 

Artikel 8. Wijziging Overeenkomst

8.1 Indien DREAMAHOLIC met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is DREAMAHOLIC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs in grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

8.2Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomst op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DREAMAHOLIC alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DREAMAHOLIC rustende verplichting ingevolge wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 9. Beëindiging

  9.1 De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of DREAMAHOLIC in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

  9.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft DREAMAHOLIC recht op vergoeding van het aan haar zijnde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan DREAMAHOLIC zijn toe te rekenen. 

  9.3 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

  9.4 Indien de Opdracht voor een onbepaalde periode wordt aangegaan kan elk der partijen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, in welk geval DREAMAHOLIC een factuur zal sturen voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

  9.5 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. 

  9.6 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat DREAMAHOLIC ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.

  9.7 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van deze Overeenkomst voort te duren (waaronder, doch niet uitsluitend, artikel 3) blijven na beëindiging bestaan.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien DREAMAHOLIC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

10.2 DREAMAHOLIC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DREAMAHOLIC is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

10.3 DREAMAHOLIC is nimmer aansprakelijk voor schade of claims die Opdrachtgever ontvangt door verspreiding van in de in de Overeenkomst geleverde zaken. 

10.4 DREAMAHOLIC is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de in Overeenkomst geleverde zaken, nadat het is geleverd. 

10.5 DREAMAHOLIC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 DREAMAHOLIC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

11.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop DREAMAHOLIC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DREAMAHOLIC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DREAMAHOLIC of van derden daaronder begrepen. DREAMAHOLIC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat DREAMAHOLIC zijn verbintenis had moeten nakomen. 

11.3 DREAMAHOLIC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

11.4. Voor zoveel DREAMAHOLIC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DREAMAHOLIC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is DREAMAHOLIC verplicht tot geheimhouding tegenover Derden ten aanzien van vertrouwelijk informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door DREAMAHOLIC voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van DREAMAHOLIC niet aan derden verstrekken.

 

Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart DREAMAHOLIC van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DREAMAHOLIC toerekenbaar is.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DREAMAHOLIC partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst, zullen in eerste instantie in overleg met partijen worden besproken en zoveel mogelijk minnelijk worden opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt, worden geschillen beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen.   

We maken gebruik van cookies.